Edició de Desembre 2002

Llei per facilitar el retorn dels exiliats

El Parlament de Catalunya va aprovar,el 13 de novembre, per unanimitat la llei que pretén facilitar el retorn i la integració sociolaboral a Catalunya dels exiliats catalans i dels seus descendents, una iniciativa pionera a Espanya. Tots els partits polítics van coincidir en la necessitat de «reparar el deute històric envers els exiliats».

El Govern català posarà en marxa un pla d’ajuda al retorn que preveu facilitar el retorn de catalans exiliats i dels seus descendents fins al tercer grau de consanguinitat. El Pla preveu un seguit de mesures com ara la contractació en origen, la convalidació d’estudis, l’accés a un habitatge social, a la renda mínima d’inserció i a la formació ocupacional.

Les actuacions establertes a la llei seran gestionades mitjançant una Oficina de Gestió Unificada que coordinarà totes les actuacions dels diversos departaments previstes al Pla d’Ajuda al retorn. L’Oficina està adscrita al Departament de Benestar Social.