Edició d'Abril 2005. Número 34

Resum de la Tercera Trobada de Casals Catalans d’Arreu del Món

La Tercera Trobada de Casals Catalans d’arreu del món es va celebrar entre el 8 i 12 de febrer del 2005 a la ciutat de Girona. Les trobades es fan cada quatre anys a Catalunya i a la Tercera Trobada varen estar representades un centenar d’entitats. Durant els quatre dies de treball, els representants dels Casals varen tenir l’oportunitat de participar a diversos tallers que incluien temes com: Subvencions, Patrimoni Històric, un Passeig per Catalunya, Cultura tradicional, Noves tecnologies, Institut Català d’Industries Culturals, Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). També varem tenir l’oportunitat de visitar el Palau de la Generalitat on ens va rebre el Molt Honorable Senyor Pascual Maragall i al Parlament de Catalunya on ens va rebre el Molt Honorable Senyor Ernest Benach, President del Parlament. El dissabte ens varen portar d’excursió a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. La trobada va concloure amb la presentació de catorce conclusions. A continuació s’ha fet un resum de les més importants:

Les comunitats catalanes de l’exterior són part integral de la nació catalana que ha de tenir, des del punt de vista jurídic, cultural, social i tot altre, el mateix tractament i reconeixement que els ciutadans que resideixen a la Catalunya Interior.

La Trobada dels Casals Catalans d’Arreu del Món exigeix a tots els Grups Parlamentaris que en el futur redactat del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya hi sigui explícitament mencionat el reconeixement dels catalans de l’exterior. Especificament a l’Article 6 que defineix la condició administrativa del català i no reconeix actualment l’existencia dels catalans a l’exterior , i a l’Article 31 que hauria de reconeixer l’existència d’una circumscripció electoral pròpia pels catalans de l’exterior.

La Trobada enten que l’aprovació, el 27 de desembre de 1996, de la Llei de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior va ser un primer pas i un avenç en el reconeixement del principi d’igualtat entre ciutadans de l’interior i de l’exterior. Tot i així la Trobada enten que una més gran atenció als drets personals dels catalans de l’exterior hauria d’introduir-se a la Llei si el Parlament de Catalunya decideix, com desitgem, iniciar-ne un proces de reforma. La Trobada vol fer notar també que aquesta Llei ha tingut un gran incompliment per part dels Governs de la Generalitat, no es prou coneguda al sí dels Departament i hauria de tenir una dotació pressupostaria suficient. La Trobada vol que aquesta Llei de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, reformada o no, sigui la llei de referència pels drets i deures dels catalans de l’exterior. En aquest sentit esperem que la futura llei que aprovara l’Estat Espanyol sobre el “Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Mundo” no trepitgi drets ja reconeguts per la llei catalana i doni als ciutatdans catalans de l’exterior es drets educatius, culturals i de participació que l’avantprojecte de llei espanyola, en el seu redactat actual, ignora i menysté.

Creiem que la base per una bona col.laboració entre les etitats i el Govern de la Generalitat es el fet que les entitats tinguin l’oportunitat de traballar en xarxa. Els Casals demanen continuitat en el suport de les Trobades territorials (o xarxes electròniques) que es porten a terme i a fomentar-ne de noves, atés que són la base per a la reflexió, la participació i l’intercanvi d’idees que permeten fer arribar a les autoritats catalanes posicions el més comunes possibles del conjunt de les entitats catalanes de l’exterior.

La Trobada recorda les dificultats que la gestió administrativa de les subvencions durant l’any 2004 ha causat i encara causa a moltes entitats. La Trobada saluda el compromis del Govern de la Generalitat per que una situació com aquesta no es tornara a repetir i que progressivament s’anira introduint el principi d’atenció a la població exterior i, en conseqüència, l’augment dels recursos necessaris en els pressupostos d’aquells serveis a utilizar per les comunitats catalanes de l’exterior.

Els membres de casals del Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior lamenten que, a diferencia de Trobades anteriors, no hi hagi hagut un espai específic oficial de discussió entre els joves pero són conscients que s’havia programat un espai que al final no es va poder portar a terme per raons fora del control de l’administració. Els joves són el futur de moltes entitats i el seu paper ha de ser defensat i potenciat amb una més gran presència en les Juntes Directives de les entitatls i al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior.

També es va destacar la importància de l’incorporació de noves generacions catalanes o catalanofiles al funcionament diari de les entitats i sense una profunda obertura de les nostres entitats cap a les societats d’acollida, serà impossible crèixer i, a la llarga, ni tan sols existir. Diversos tallers al llarg d’aquests dies han permés constatar que encara queda molt per fer en l’ambit de l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior tant per adults com a per infants. En aquest sentit celebrem les actuacions iniciades per la Secretaria de Cooperacio Exterior i l’esprit de voler continuar millorant les activitats expressades per l’Institut Ramon Llull. S’ha de facilitar la formació i el reconeixement del professorat existent i impulsar l’estada becada de professorat a demanda dels Casals. Esperem del Departament d’Educació l’el.laboració d’un pla de suport a l’enseyament del català a les poblacions infantils de l’exterior que faciliti orientacions, mitjans didactics i materials de suport.

Els participants a la Trobada han trobat a faltar més espais interactius de diàleg entre entitats i entre entitats i Govern i recomanen que temes d’una més gran profunditat puguin ser abordatss i discutits. Desitgen també que la interacció iniciada amb els membres dels casals a través del Consell continui amb fluidesa.

Els representants dels Casals al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior elaboraran un informe d’avaluació sobre els aspectes organitzatius de la Trobada pel que esperen la màxima col.laboració dels participants per tal que aquestes consideracions siguin preses en compte per a l’organització de la Quarta Trobada del any 2008.

Pagina web dels Casals Catalans: http://www.casalscatalans.net

Fotos de la Trobada: http://www.netshooting.com/casals/, http://www.netshooting.com/casals/.